Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Property Awards 2021 μπορούν να υποβληθούν ως υποψήφια προς βράβευση projects development ή redevelopment καθώς και χρηματοδοτικά προγράμματα και υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί ή διατίθεντο αντίστοιχα, από το διάστημα 30 Ιουνίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2021, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από όλες τις εταιρείες (κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία, αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες κ.ό.κ.), οργανισμούς και φορείς που όσοι εμπλέκονται με τη μελέτη, την κατασκευή, πώληση και επένδυση σε οικιστικά ακίνητα ή συγκροτήματα ακινήτων, εμπορικά κτήρια κ.ό.κ.

Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην κατηγορία “Other” ελέγχονται από την Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία “Other” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η Επιτροπή Αξιολόγησης και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η πανδημία, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των Property Awards 2021 και μέχρι τις 16 Ιουλίου 2021 να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Επωνυμία έργου / χρηματοδοτικού προϊόντος / υπηρεσίας

Συμπληρώστε το όνομα έργου, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

Σημ.: Το όνομα έργου θα αναγραφεί στο βραβείο που θα παραλάβετε σε περίπτωση βράβευσης οπότε ονομάστε αναλόγως.

2. Είδος έργου

Επιλέξτε εάν το έργο είναι Νew Development ή Redevelopment / Renovation.

3. Κατάσταση έργου

Επιλέξτε εάν το έργο έχει υλοποιηθεί ή έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.

4. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας ή της ομάδας ή του γραφείου (κατά περίπτωση ανάλογα με την Ενότητα και την Κατηγορία της υποψηφιότητας), όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

5. Δημιουργοί / Συντελεστές (προαιρετικά)

Εάν επιθυμείτε αναφέρετε τους συντελεστές, χρηματοδότες καθώς και τυχόν προμηθευτές που συμμετείχαν στο έργο.

5.1 Architect (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του αρχιτέκτονα / ομάδας αρχιτεκτόνων / αρχιτεκτονικού γραφείου.

5.2 Contractor (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία της εταιρείας – ανάδοχου έργου.

5.3 Property Company (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή της εταιρείας που επένδυσε στο έργο.

5.4 Financier / Lender (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που χρηματοδότησε το έργο.

6. Περιοχή

Αναφέρατε τη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεται το έργο (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηπειρωτική, Νησιωτική Ελλάδα ή Εξωτερικό)

7. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Τα κείμενα των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να απαντούν στα κριτήρια αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων έργων και μελετών. Να υπάρξει, δηλαδή, τεκμηρίωση γιατί το υποψήφιο έργο / προϊόν / υπηρεσία αξίζει βράβευσης, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Ζητούμενο είναι η -κατά το δυνατόν- πληρέστερη περιγραφή του προφίλ και των χαρακτηριστικών των έργων.

Σημαντική Σημείωση:
Ορισμένες συμβουλές για τη διεκδίκηση διάκρισης στα Property Awards 2021

 • Θα κριθείτε με βάση το κείμενο της υποψηφιότητάς σας και όχι με γνώσεις που μπορεί να έχουν οι κριτές για την υποψηφιότητά σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε κατά το δυνατόν στα κριτήρια.
 • Χρησιμοποιείτε τον μέγιστο αριθμό λέξεων που κρίνετε ότι απαιτούνται για να είναι πλήρης η περιγραφή.
 • Αναδείξτε το νέο και διαφορετικό στο έργο / προϊόν / υπηρεσία σας. Οι υποψηφιότητες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από τον διοργανωτή και μόνο τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα – άξονες (σ.σ. τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά):

 • Ποια είναι τα στοιχεία / χαρακτηριστικά που ελήφθησαν υπόψιν στον σχεδιασμό και πώς εφαρμόστηκαν κατά την εκτέλεση / υλοποίηση του έργου
 • Πώς εντάσσεται το έργο τόσο στην κλίμακα όσο και στην μορφολογία του στενού περιβάλλοντος όπου βρίσκεται αλλά και της ευρύτερης περιοχής
 • Έχει γίνει η βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου
 • Έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί το έργο ώστε να προσφέρει λειτουργικότητα;
 • Υπάρχει πρόβλεψη για να είναι προσβάσιμο από άτομα με κινητικά προβλήματα ή ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. παιδικά καρότσια)
 • Υπάρχει πρόβλεψη ώστε σε ώρα ανάγκης να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση οχημάτων και συνεργείων διάσωσης (π.χ. πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ)
 • Με ποιον τρόπο υπογραμμίζεται και αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα, η ταυτότητα αλλά και ο σκοπός του έργου
 • Τόσο κατά την κατασκευή όσο και για την συντήρηση του έργου σπαταλήθηκαν οι λιγότεροι δυνατοί φυσικοί πόροι
 • Για την συντήρηση προβλέπεται η λιγότερη δυνατή κατανάλωση νερού;
 • Συμβάλλει το έργο στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας
 • Τι αντίκτυπο έχει το έργο στην κοινωνική και ατομική ζωή, για τους επισκέπτες αλλά και τις ομάδες που ζουν σε περιοχές πέριξ αυτού
 • Το έργο έχει προοπτικές να αναδειχτεί σε τοπόσημο και προορισμό (destination); Ποιες επιλογές και ενέργειες γίνονται προς αυτό
 • Πώς ενσωματώνει και προωθεί τις αρχές του EU Green Deal
 • Ποια στοιχεία του έργου το κάνουν λειτουργικό, ως προς τις βασικές χρήσεις του (πχ. εστίαση, μόνιμης ή μικρής διάρκειας διαμονή, εργασία, ψυχαγωγία, ιατρικές υπηρεσίες, κλπ.)
 • Αναφέρετε στοιχεία που αφορούν τους εμπλεκόμενους στο έργο (εσωτερικές ομάδες εργασίας, συνεργαζόμενα τμήματα της επιχείρησης, εξωτερικοί συνεργάτες, κλπ.), το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης, το πλάνο επέκτασης της λύσης -εάν προβλέπεται, κλπ.
 • Περιγράψτε το know how που προέκυψε από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου / προϊόντος / υπηρεσίας
 • Ποιες καινοτόμες λύσεις προσφέρει (για προϊόντα και υπηρεσίες)
 • Ποια ζητούμενα των πελατών καλύπτει (για προϊόντα και υπηρεσίες)

8. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη. Σημαντική Σημείωση: Στη δημοσιότητα δίνονται / ανακοινώνονται μόνον τα έργα που έχουν βραβευτεί και όχι υποψηφιότητες που δεν έτυχαν διάκρισης.

9. Media-ready image (έ ως 1 αρχεί ο .jpg .png .gif, έ ως 5MB)

Προσθέστε ένα media-ready image της υποψηφιότητας σας που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της BOUSSIAS, μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής.

10. Media-ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Κείμενο – σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της BOUSSIAS, μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής.
Γράψτε με μεστό χαρακτήρα, συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού-διαφημιστικού χαρακτήρα.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν συνάδουν με τα παραπάνω.

11. Φωτογραφίες (αρχεία png, jpg ή gif, – minimum 5 φωτογραφίες- έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Για να σχηματίσει η Eπιτροπή μία ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι υποχρεωτικό να συνοδεύσετε την υποψηφιότητά σας με τις σχετικές φωτογραφίες. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, τόσο λόγω της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης, όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

12. Σχεδιαστική τεκμηρίωση / κατόψεις έργων, τομές, σχέδια (προαιρετικά – αρχείο pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 10ΜΒ το αρχείο)

Συμπεριλάβετε κατόψεις έργων, τομές ή σχέδια εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

13. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links που θεωρείτε ότι μπορούν να ενισχύσουν την υποψηφιότητά σας.

14. Γραφήματα (προαιρετικά, αρχείο pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εά ν πιστεύετε ό τι θα διευκολύνουν το έργο της Επιτροπή ς και θα συμβάλουν στην καλύ τερη κατανό ηση και αξιολό γηση της υποψηφιό τητας. 15.Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video) Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www. youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678 )

Σημ.: Αν χρειάζεστε αρωγή στο πώς να συντάξετε μια πετυχημένη υποψηφιότητα, συμβουλευτείτε το site των βραβείων ή μιλήστε με τον υπεύθυνο συμμετοχών.

Αξιολόγηση Yποψηφιοτήτων

Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Διοργανώτρια Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, προβαίνει σε διαχωρισμό των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης σε ομάδες, διασφαλίζοντας αφενός ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι Κριτές έχουν έναν διαχειρίσιμο όγκο υποψηφιοτήτων ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας Αξιολογητής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι Αξιολογητές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική, μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.
 • Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Όλες οι υποψηφιότητες αξιολογούνται με έναν συνολικό βαθμό, σε κλίμακα από 0 έως 100 (με το 100 να είναι το άριστο) σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

 • Concept Σχεδιασμού / Ανασχεδιασμού
 • Ένταξη στην κλίμακα και την μορφολογία του στενού και ευρύτερου τοπιού
 • Bέλτιστη αξιοποίηση του χώρου
 • Λειτουργικότητα / Προσβασιμότητα για όλους
 • Ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό και βελτίωση της κοινωνικής ζωής (social impact)
 • Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας / ταυτότητας / σκοπού του έργου
 • Ανάδειξη / διατήρηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της περιοχής / περιβάλλοντος του έργου
 • Ανάδειξη του έργου σε τοπόσημο ή / και destination
 • Δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησης
 • Σεβασμός προς τις περιβαλλοντικές αρχές
 • Συμβολή στην εφαρμογή και προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας
 • Χρήση ανακυκλωμένων υλικών (στην κατασκευή / ανακαίνιση)
 • Καινοτομία και Χρήση της Τεχνολογίας (κατά την κατασκευή / ανακαίνιση)
 • Απόδοση στην Επένδυση
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας (στο τελικό κτίριο)
 • Διαχείριση Ρίσκου
 • Καινοτομία – Πρωτοτυπία προϊόντος / υπηρεσίας

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 1 έως το 100 (άριστα) με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1-4 υποψηφιότητες: 300 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Από 1-9 υποψηφιότητες: 250 € η κάθε υποψηφιό τητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 1-20 υποψηφιότητες: 210 € η κάθε υποψηφιό τητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες: 200 € η κάθε υποψηφιό τητα + 24% Φ.Π.Α

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Build
Construction